Beregszász, a házigazda

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a környezettudomány

A II. Rákóczi Kárpátaljai Magyar Főiskolán nem előzmény nélküliek a környezettudomány témakörébe tartozó kutatások, konferenciák, szimpóziumok. A Főiskola természettudományokat oktató tanszékei, illetve a Biológia és Kémia Tanszék bázisán létrejött Fodor István Természettudományi Kutatóközpont fő feladatai között szerepel a Kárpátalja természeti erőforrásainak biztonságos felhasználására, a környezet teljesítőképességének megőrzésére, fenntartható használatának elősegítésére és a táj esztétikumainak megóvására irányuló kutatás és az ehhez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi tevékenység végzése. Jelentős hangsúlyt kap az itt folyó munkában a Tisza vízgyűjtőjén zajló környezetkárosító folyamatok tudományos igényű feltérképezése, a felszíni vizek hidroökológiai, toxikológiai monitorozása, az intenzív mezőgazdasági művelésbe vont talajok és a folyóvízi üledék nehézfémtartalmának láng- és spektrofotometriás mérése, a felszín alatti ivóvízbázis rendszeres komplex analitikai vizsgálata, valamint a környezeti állapot különböző bioindikációs módszerekkel történő megfigyelése.

Kárpátalja természeti sokszínűsége nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő. A változatos domborzat, a klimatikus és hidrológiai hatótényezők kedvező hatása a vidék biogeográfiai sokszínűségében és egyediségében is megmutatkozik. A biodiverzitás megőrzésére irányuló tevékenységek között szerepel a növény- és állatvilág in situ és ex situ védelmét, a természetes állapotok megóvását, azok lehetőség szerinti visszaállítását célzó szakmai munka. Az intézményben kialakításra került egy Kárpátalja védett és ritka növényfajait felvonultató növénykert és egy tudományos herbárium is. A Biológia és Kémia Tanszék, valamint a Fodor István Kutatóközpont bázisán működő növényi mikroszaporítási laboratóriumban kísérletek folynak több Kárpátalján védett növényfaj mikroszaporítására. Megkülönböztetett figyelmet élvez a környezeti szempontból ártalmas invazív fajok helyzetének és terjedésének feltárása.

Jelentős környezeti és társadalmi potenciállal bírnak a kárpátaljai erdők is, ezért fontos a jelenkori erdőökológiai folyamatok vizsgálata, amely akár a döntéshozatali szervek számára is tényszerű adatokat szolgáltathat a helyes és fenntartható erdőgazdálkodás kialakításához.