Szervezők, a bizottság

A Szervező Bizottság, RÉGIÓK SZERINT

 

BEREGSZÁSZ – Kárpátalja régió

Fodor_GyulaFODOR Gyula PhD

 

(II. RFKMF)

rektorhelyettes

Kárpátaljai társelnök

 

1998-ban szereztem földrajz, valamint angol nyelv és irodalom szakos tanári (BSc) diplomát a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola beregszászi kihelyezett tagozatán. 2002-ben végeztem el a Debreceni Egyetem földrajz szakát, és szereztem földrajz tanári (MSc) oklevelet. Ugyanitt kezdtem el PhD-tanulmányaimat 2002-ben, a Földtudományi Doktori Iskolában. „A humánerőforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben” c. disszertációmat végül 2010-ben védtem meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Földtudományi és Turizmus Tanszékén Kárpátalja humán erőforrásainak vizsgálata mellett kutatási területeim közé tartoznak vidékünk iparföldrajzi sajátosságai és az ipari szektor rendszerváltás utáni átalakulási folyamatai, valamint Kárpátalja turisztikai jellegzetességeinek feltárása, a helyi idegenforgalmi vonzótényezők és kereslet-kínálati tendenciák vizsgálata is. A kutatási eredmények alapján kollégáimmal együtt igyekszünk olyan fejlesztési terveket alkotni, javaslatokat tenni, amelyek a politikai és gazdasági döntéshozók figyelmét is hivatottak felkelteni.

Jelenleg a II. RF KMF tudományos-oktatási és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesének tisztét is betöltöm.

ELÉRHETŐSÉGEM: gyulafodor@hotmail.com

Hadnagy_Istvan

 

HADNAGY István Drd

(II. RFKMF)

 

Hadnagy István vagyok, 2007-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) földrajz szakán szereztem BSc diplomát, ezt követően 2009-ben a Ternopili Nemzeti Pedagógiai Egyetem Földrajz Karán földrajz tanári (SSc) oklevelet. PhD tanulmányaimat 2010-től a Debreceni Egyetem Földtudományok Doktori Iskolájának Tájvédelem és éghajlat doktori programja keretében végzem, az abszolutórium megszerzése után jelenleg a disszertáció megírásán dolgozom. Kutatási szakterületemet két légköri megújuló energiaforrás, a nap- és szélenergia klimatológiai hátterének vizsgálata képezi. Az eredmények, a sokéves éghajlati jellemzők tükrében, részletes képet szolgáltathatnak a napsugárzás és szélpotenciál energetikai felhasználásának reális lehetőségeiről Kárpátalja területén, valamint hozzájárulnak a régió éghajlatáról szóló ismeretek gyarapításához is.

Jelenleg a II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszékének oktatójaként dolgozom.

ELÉRHETŐSÉGEM: hadistvan@gmail.com

 

Kolozsvari_Istvan

 

KOLOZSVÁRI István Drd

(II. RFKMF)

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RFKMF) 2010-ben szereztem biológia SSc és földrajz BSc szintű tanári diplomát. Főiskolai tanulmányaim befejezését követően felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Juhász-Nagy Pál Doktori Iskolájába, ahol 2013-ban abszolutóriumot szereztem, jelenleg doktorjelölti státuszomat töltöm. Doktoranduszi időszakomat 2010-től a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén töltöttem, ezzel párhuzamosan 2011-től a II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszékén létrejött Fodor István Természettudományi Kutatóközpont munkatársaként tevékenykedem. Kutatásaim középpontjában a Tisza Tiszaújlak feletti szakaszának főági, mellékági és holtági víztereiben élő folyami szitakötőfajok faunisztikai vizsgálata áll. Faunisztikai kutatómunkám mellett a Tisza élőhelyi hatótényezőinek szitakötőkre gyakorolt hatásait, a különböző folyóágtípusok élőhelyi viszonyait és a Tisza kanyarulatváltozásait vizsgálom.

ELÉRHETŐSÉGEM: kolozsvaros@gmail.com

 

 

KOLOZSVÁR – Erdély és Partium régiók

URÁK István PhD – elnök (Sapientia EMTE)

ZSIGMOND Andreea-Rebeka PhD(Sapientia EMTE)

 

SZIGYÁRTÓ Irma-Lídia PhD Szigyarto_foto

(biológusSapientia EMTE )

1979-ben született Zilahon. 2001-ben szerzett biológia-kémia szakos oklevelet Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, majd ugyanott biológia doktori oklevelet is 2014-ben, a Kis-Szamos szűkebb vízgyűjtő területére jellemző kovaalga-társulások tanulmányozása és algológiai vízminősítés révén. 2003-tól a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Környezettudomány Tanszékének főállású alkalmazottja Kolozsváron, 2008-tól egyetemi adjunktusi beosztásban. Kutatási munkája jelenleg is a kontinentális vizek kovaalgáinak taxonómiájára és ökológiájára terjed ki, különös tekintettel a többé-kevésbé extrémnek tekinthető élőhelyekre (pl. tőzeglápok, kontinentális sós vizek, beltéri vizes élőhelyek).

 

MocsyIldiko_portre

Dr. MÓCSY Ildikó, a Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia tiszteletbeli elnöke

 

 

 

PÉCS – Kárpát-medence régió

 

_MG_9881HATVANI Zsolt Ákos PhD – kárpát-medencei társelnök (PTE SzJSzK)

1966-ban születtem Pápán, és itt is értem a Református Gimnázium jogutód-jogelődjében. Pár év ismerkedés a munka világával – majd a pécsi jogi karon kötöttem ki, ahol 1994-ben végeztem. Ezt követően a POTE-n, majd az egyesült PTE-n adminisztratív munkakörökben dolgoztam és emellett társadalombiztosítási jogot oktattam s közben saját cégeimet is igazgatom. 2010-ben védtem meg  summa cum laude minősítésű doktori értekezésemet a PTE jogtudományi doktoriskolájában az angol nemzeti egészségügyi szolgálatról. 2004-ben életre hívtuk a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégiumot, majd 2014. szeptember 11-én a Szentágothai Szakkollégium Egyesületet. Előbbinek 2014 óta igazgatója, utóbbinak alapítás óta ügyvezető elnöke vagyok.

Konferenciákat a szakkollégium megalakulása óta szervezünk, 2012 óta nemzetközieket. Ezek sorából kiemelném a 2nd Gobal Congress on Plant Reproductive Biology teljes körű szervezését és lebonyolítását Pécsett, 2012-ben.

ELÉREHTŐSÉGEM: hatvani@ttk.pte.hu

 

CSICSEK Gábor DrdCSG_honlap2

(PTE TTK)

1988-ban születtem Pécsett. Gimnáziumi érettségit a komlói Nagy László Gimnáziumban tettem 2006-ban, majd tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán folytattam. Ahol 2010-ban alkalmazott környezetkutató végzettséget (BSc), majd 2012-ben okleveles környezetkutató diplomát (MSc) szereztem ökológia szakiránnyal. Diplomamunkámban a felhagyott szénbányászati területek rehabilitációs problémáival, a rekultiváció eredményességével, valamint a meddőterületek újrahasznosíthatóságának lehetőségeivel foglalkoztam. 2011/12-es tanévben a PTE-TTK Környezettudományi Intézet demonstrátoraként dolgoztam, ahol a Talajtani Laboratórium munkájában vettem részt.
2012-től a PTE Biológia és Sportbiológia Doktori iskolában folytattam PhD tanulmányokat. Kutatásokat az erdőökológia, az erdőtermészetesség és erdődinamika területén folytatok, jellemzően a Mecsek-hegység és a Dráva-sík területén. 2012-től veszek részt az MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet által koordinált erdőrezervátum kutatásban. Munkatársként, terepi felmérőként több hazai és nemzetközi erdőökológiai, erdőmonitorig programban vettem és veszek részt jelenleg is.
A Szentágothai Szakkollégium csapatát 2010-től erősítem, ahol főként programok, rendezvények szervezésével foglalkozom. Az itt eltöltött idő alatt több nemzetközi és hazai konferencia szervező bizottságának voltam tagja (2nd Gobal Congress on Plant Reproductive Biology, IX – XIII. Szentágothai Konferenciák). A XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferenciát (Pécs, 2015. május 6-9.) a Szervező Bizottság titkáraként segítettem.

ELÉRHETŐSÉGEM: csicsek@gamma.ttk.pte.hu

Kiss_I_fenykephonlapra

KISS Ibolya PhD

(PTE-TTK)

Középiskolai tanulmányaimat Pécsett, a Nagy Lajos Gimnáziumban végeztem. Ezt követően a Veszprémi Vegyipari Egyetem Nehézvegyipari szakán vegyészmérnöki diplomát szereztem.

Munkás éveimet 1983-ban a Veszprémi Vegyipari Egyetemen kezdtem meg, emellett a VVE Kollégiumában nevelőtanári állást kaptam, és társadalmi munkában az ottani szakkönyvtárat vezettem.

1985 októberétől a Baranya megyei Vízmű Vállalat Szigetvári Üzemmérnökségén laborvezetőként dolgoztam. Elsősorban vízanalitikával – ivóvíz és szennyvíz analitikai vizsgálata – és a szennyvíziszap-víztelenítés lehetőségeivel foglalkoztam.

1988 októberétől a Szigetvári Városi Kórház Központi Laboratóriumának megbízott vezetője voltam közel egy éven át, majd tudományos főmunkatárs. A klinikai laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok során továbbra is analitikai kémiával foglalkoztam.
1991 októberében megpályáztam a JPTE TTK Kémia Tanszék által meghirdetett tudományos munkatársi állást. Doktori értekezésemet a PTE Kémia doktoriskolájában 2010-ben védtem meg.

A PTE TTK Kémiai Intézet Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékén oktatok és kutatok, közel 25 éve.